Eeskirjad

VEEBILEHE OSTAEU.EE TEENUSTE OSUTAMISE EESKIRJAD

OstaEU.ee teenuseid osutatakse allpool kirjeldatud tingimustel. Iga OstaEU.ee teenuste kasutaja nõustub registreerumise ajal nende teenuste osutamise tingimustega: teenuste tellimisel internetis loetakse leping sõlmituks ja jõustunuks sellest hetkest, mil Ostja registreerub ja märgib linnukesega, et ta on nende Eeskirjadega nõus ning kohustub neid täitma. Tellimuse esitamise ajal esitatud andmeid säilitatakse Müüja andmebaasis.

Ostja õigused ja kohustused

Ostja on kohustatud registreerumise ajal esitama Müüjale enda kohta õiged andmed, mille järgi saab teda identifitseerida.

Kui Ostja märgib tellimuse esitamise väljal „nõustun veebilehe eeskirjadega“ ja vajutab nupule „registreerimine“, siis kinnitab ta sellega, et ta on nende Eeskirjadega tutvunud, nõustub nendega ja kohustub neid täitma, s.o Müüja ja Ostja vahel sõlmitakse ostu-müügileping.

Ostja on nõus, et OstaEU.ee ei võta enesele transpordiriski kergesti purunevate, kiiresti riknevate ja temperatuurikõikumiste suhtes tundlike kaupade eest.

Eeskirjadega nõustudes kohustub Ostja mitte saatma kaupa, mida on keelatud saata Eesti Vabariigi Valitsuse määrustega ja välja viia Saksamaalt, Poolast, 
Prantsusmaalt, Itaaliast ja Inglismaalt kooskõlas Saksamaa, Poola, Prantsusmaa, Itaalia ja Inglismaa seadustega:

  • raadioaktiivseid, plahvatavaid, söövitavaid, mürgiseid, tuleohtlikke, külmakartlikke, tugeva lõhnaga või määrivaid aineid;
  • mittelekkekindlalt suletud või kergesti purunevaid vedelikke sisaldavaid mahuteid;
  • kiiresti riknevaid toidu- ja mittetoiduaineid;
  • raha, obligatsioone, münte, väärismetalle ja kalliskive, väärtpabereid, antikvaarseid esemeid, isikudokumente;
  • elusaid loomi ja linde;
  • halvasti pakendatud teravaid ja lõikavaid esemeid, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;
  • lõhkeaineid, relvi, laskemoona ja nende osi;
  • tubakatooteid ja alkohoolseid jooke;
  • solvava või ebaviisaka iseloomuga tekstide või kujutistega esemeid;
  • muid esemeid, mida on keelatud saata Eesti Vabariigi Valitsuse määrustega ja välja viia Saksamaalt, Prantsusmalt, Poolast, Itaaliast, Leedust ja Inglismaalt kooskõlas Saksamaa, Prantsusmaa, Poola, Itaalia, Leedu ja Inglismaa seadustega.

Eeskirjadega nõustudes kinnitab Ostja, et Leetu saadetava kauba eest on täielikult tasutud. Saadetise juurde tuleb lisada ostu-müügitšekk või faktuurarve. Kohustusi rikkunud Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale saadud kahju.

Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et vastu võtmata ja identifitseerimata saadetisi hoitakse laos 3 kuud ja pärast seda tähtaega utiliseeritakse.

Tarbija on nõus saama informatiivse sisuga elektroonilisi kirju ja lühisõnumeid.

Müüja õigused ja kohustused

Kui Ostja ei ole oma kohustusi rikkunud, kohustub Müüja transportima Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Poola ja Inglismaa ladudest saadud Ostja kauba Leetu.

Müüja kohustub tagama talle usaldatud Ostja konfidentsiaalse teabe säilimise ja mitte avaldama seda teistele isikutele ilma Ostja nõusolekuta, välja arvatud seadustega sätestatud juhtudel.

Müüja ei vastuta saamata jäänud või rikutult saadud saadetiste eest:

Kui saadetise sisu suhtes tekib kahtlusi, jätame enesele õiguse saadetist kontrollida ning suuremahulise pakendi korral saadetis ümber pakendada.

Kui saadetises on keelatud esemeid, tagastab OstaEU.ee sellise saadetise saatjale või konfiskeerib seadustega sätestatud juhtudel ja korras.

OstaEU.ee ei vastuta postisaadetiste kohale mittetoomise eest, kui saadetisele on märgitud vale aadress või kui saaja keeldub postisaadetist vastu võtmast.

Teenuse müüja keeldub vastu võtmast saadetisi kolmandatest riikidest. 

OstaEU.ee ei võta enesele vastutust ekslikult vastu võetud saadetiste, mis sisaldavad selles peatükis nimetatud esemeid, eest. OstaEU.ee on õigus peatada saadetise transportimine kehtestatud korras ükskõik millises staadiumis ja kontrollida pakendi sisu, kui on tekkinud kahtlus, et saadetis sisaldab keelatud esemeid, mis võivad tekitada ohtu inimeste tervisele või teistele saadetistele või mida on keelatud vedada teiste riikide territooriumil. Kontrollimise kohta koostatakse komisjoni akt. Kui tekib kahtlus, et Ostja võib rikkuda Eesti Vabariigi, Poola Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Leedu Vabariigi või Ühendkuningriikide ning Saksamaa Liitvabariigi seaduseid, võib OstaEU.ee keelduda saadetise vastuvõtmisest või kui saadetis on juba vastu võetud, siis tagastab selle Müüjale. Sellisel juhul võtab OstaEU.ee kasutusele kõik turvameetmed. Teenuse eest hüvitab Maksja täielikult OstaEU.ee saadud kahjud ja vara kulud, sõltumata sellest, millises riigis need kahjud tekkisid.

Maksmise kord

Kõik maksed, sõltumata teie valitud makseviisist, teostatakse maksekorraldusega kodulehel nimetatud ettevõtte UAB „Pigu perku“ või ettevõtte UAB „Pigu perku“ volitatud ja makseteenuseid osutava kolmanda isiku UAB EVP International pangakontole